Nowoczesne ciepło
w zamościu

Nowa inwestycja w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego

ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W ZAMOŚCIU W OPARCIU O GOSPODARKĘ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Optymalne rozwiązania w dziedzinie wytwarzania ciepła

Innowacyjność

Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie dostarczania ciepła dla Zamościa w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego

Ekologia

Dbałość o środowisko naturalne przez ograniczenie ilości spalanego węgla i zagospodarowanie odpadów komunalnych

bezpieczeństwo

Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa

WYDARZENIA

Veolia na świecie

Veolia jest uznaną światową firmą specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 163 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.

W 2016 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 61 miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 54 mln MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego. W 2016 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty
w wysokości 24,39 mld euro.

Veolia w Polsce

Od 20 lat Grupa Veolia jest w Polsce sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów i stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. Dla zapewnienia najwyższej jakości usług i norm ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym
i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, a w 41 z nich zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

energy_icon

Energia

water_icon

Woda

waste_icon

Odpady

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Opis projektu

Obieg Przyszłości to innowacyjny projekt infrastrukturalny w Zamościu polegający na rozbudowie istniejącej ciepłowni w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego. Inwestycja planowana i realizowana jest przez Veolia Wschód.

Nowy blok o mocy około 5 MWth będzie wytwarzał ciepło z wykorzystaniem paliwa alternatywnego RDF (Refuse Derived Fuel).

Jako międzynarodowa grupa, posiadająca doświadczenie i wiedzę zdobytą przy wielu, większych projektach, Veolia traktuje inwestycję w Zamościu z najwyższą uwagą. Wybór technologii i mocy bloku poprzedzony został analizą lokalnych możliwości produkcyjnych paliwa RDF i wpisuje się do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewidującego zwiększenie mocy ciepłowni już od 2007 r. 

Planowana inwestycja podyktowana jest przede wszystkim zaspokojeniem zapotrzebowania na moc cieplną w Zamościu oraz zwiększeniem komfortu życia mieszkańców. Wybrana technologia pozwala wykorzystać efekt synergii, umożliwiając wykorzystanie paliwa produkowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Zamościu.

TECHNOLOGIA I PALIWO

Zastosowana technologia

Obieg Przyszłości to także wiele korzyści dla mieszkańców Zamościa – sąsiadów ciepłowni. Planowana inwestycja będzie wytwarzać ciepło na podstawie proekologicznej technologii.

Rozbudowa instalacji w oparciu o technologię wykorzystującą paliwo alternatywne przyczyni się do zmniejszenia ilości zużywanego dotychczas węgla. Do tego, wykorzystana technologia zredukuje ogólny poziom emisji i wpłynie na zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla.

Planowana inwestycja wpisuje się w plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Zamość poprzez redukcje ilości spalanego węgla.

Najważniejszy jednak będzie wpływ rozbudowy ciepłowni w Zamościu na gospodarkę odpadami komunalnymi. Dzięki zastosowanej technologii możliwe będzie bowiem obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów ponoszonych przez mieszkańców Zamościa, co możliwe będzie poprzez zagospodarowania paliwa alternatywnego wytwarzanego również przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Zamościu. Miasto zyskuje więc ciepło, przy jednoczesnym zredukowaniu ilości i kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

KORZYŚCI PROJEKTU

Korzyści dla mieszkańców

Obieg Przyszłości to także wiele korzyści dla mieszkańców Zamościa – sąsiadów ciepłowni. Planowana inwestycja będzie wytwarzać ciepło na podstawie proekologicznej technologii.

Rozbudowa instalacji w oparciu o technologię wykorzystującą paliwo alternatywne przyczyni się do zmniejszenia ilości zużywanego dotychczas węgla. Do tego, wykorzystana technologia zredukuje ogólny poziom emisji i wpłynie na zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla.

Planowana inwestycja wpisuje się w plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Zamość poprzez redukcje ilości spalanego węgla.

Najważniejszy jednak będzie wpływ rozbudowy ciepłowni w Zamościu na gospodarkę odpadami komunalnymi. Dzięki zastosowanej technologii możliwe będzie bowiem obniżenie kosztów utylizacji odpadów ponoszonych przez mieszkańców Zamościa, co możliwe będzie poprzez zagospodarowania paliwa alternatywnego wytwarzanego również przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Zamościu. Miasto zyskuje więc ciepło, przy jednoczesnym zredukowaniu ilości i kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

PRZEBIEG INWESTYCJI

Przebieg inwestycji i jej potencjalna uciążliwość

Rozbudowa ciepłowni będzie się wiązała z licznymi pracami. Jej wpływ na otoczenie i sąsiadów będzie znikomy.

Zakłada się, że po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia, potrzebne będzie 12 miesięcy na prace projektowe oraz 18 miesięcy na rozbudowę istniejącej instalacji. Planowane uruchomienie przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.

Ilość paliwa alternatywnego potrzebnego do opalania nowego bloku oznacza codzienne transporty 3-5 ciężarówek, co nie wpłynie na wzrost natężenia ruchu drogowego na tym terenie.  Ciężarówki będą poruszały się po trasie, na której ich obecność nie zostanie zauważona, ponieważ teren inwestycji znajduje się na obszarze przemysłowym.

Jako odpowiedzialny inwestor, Veolia dokładnie przeanalizowała możliwość wystąpienia potencjalnych uciążliwości rozbudowy dla otoczenia. Ciepłownia w Zamościu zlokalizowana jest na mało zasiedlonych, przemysłowych obrzeżach Miasta. Pomimo tego, technologia, która zostanie wykorzystana przy rozbudowie zakłada pełną kontrolę nad każdym potencjalnie możliwym wpływem na środowisko i sąsiedztwo instalacji np. poprzez zastosowanie podciśnienia w hali rozładunkowej paliwa alternatywnego.

HARMONOGRAM PROJEKTU

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Gospodarka cyrkuralna

Obieg Przyszłości to projekt oparty na najlepszych globalnych standardach. Zgodnie ze swoją filozofią, Grupa Veolia wraz z partnerami tworzy i wdraża rozwiązania, których celem jest poprawa dostępu do zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony i odnowy. Pozwala to nie tylko optymalnie wykorzystywać wodę, surowce naturalne, ale także sprzyja efektywniejszemu korzystaniu z zasobów energetycznych.

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko dbałość o możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także sposób eksploatacji, zapewniający ich regenerację. Oparta na tej filozofii inwestycja zapewni wieloletnie korzyści dla mieszkańców Zamościa.

FAQ
Najczęściej zadawane pytania

Technologia

Z jakiej dostępnej technologii będzie korzystał wykonawca przy budowie ciepłowni?

W celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa, Veolia będzie korzystała z najlepszej dostępnej technologii BAT (Best Available Techniques). Firma zapewni więc jakość wyższą niż wymaga tego prawo. Ciepłownia opalana paliwem alternatywnym (będącym frakcją pochodzącą z przetwarzania odpadów komunalnych), będzie korzystała z technologii rusztowej lub fluidalnej, półsuchego systemu oczyszczania spalin oraz systemu redukcji tlenków azotu SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction).

Czy planowana technologia jest nowoczesna pod względem rozwiązań proekologicznych?

Zostaną zastosowane najlepsze dostępne technologie zarówno w zakresie spalania jak i oczyszczania spalin, tzw. BAT (Best Available Techniques). Są to sprawdzone rozwiązania projektowe, spełniające a często przewyższające nawet najbardziej restrykcyjne regulacje prawne obowiązujące w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej.

Czy w Polsce znajdują się ciepłownie bazujące na tej samej technologii, która zostanie wykorzystana przy tej inwestycji?

Obecnie wiele miast przygotowuje analogiczne projekty budowy podobnych instalacji z wykorzystaniem technologii rusztowej lub fluidalnej. Doświadczenia światowe pokazują, że są to najbardziej sprawdzone rozwiązania w tego typu projektach. 

Dlaczego zdecydowano się na wybór tej technologii?

Veolia korzysta zawsze z najlepszych i niezawodnych rozwiązań. Technologie rusztowa i fludalna są sprawdzonymi pod względem środowiskowym oraz bezawaryjnymi technologiami spalania paliwa alternatywnego.

Jaki będzie wpływ ciepłowni na środowisko naturalne?

Veolia dba o środowisko naturalne dlatego dołożyła wszelkich starań, żeby powstająca ciepłownia spełniała wszelkie normy środowiskowe w tym BAT.  Ponadto, zastosowana technologia pozwoli na znaczącą redukcję wykorzystania węgla, celem wytwarzania ciepła dla miasta Zamość.

Cel inwestycji

Kto był pomysłodawcą projektu?

Pomysłodawcą rozbudowy ciepłowni jest Veolia, która zarządza obecnie ciepłownią w Zamościu. Mając na uwadze perspektywiczne zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla oraz redukcję ilości spalanego węgla i związanych z tym emisji do atmosfery, jak również wykorzystanie lokalnie wytwarzanego paliwa alternatywnego, podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu.

Co przyniesie temu obszarowi ta inwestycja?

Intencją Veoli jest dostarczanie ciepła dla Zamościa przy poszanowaniu środowiska i portfeli naszych klientów. Planowana inwestycja świetnie wpisuje się w plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Zamość poprzez redukcje ilości spalanego węgla. Nowa inwestycja pozwoli zmniejszyć zależność cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla i pozwoli uniknąć wysokich kosztów zagospodarowania paliwa alternatywnego produkowanego przez spółkę miejską PGK w Zamościu.

Skąd wzięła się idea zaprojektowania i budowy tego bloku akurat teraz?

Veolia zawsze dostarcza swoim klientom najnowocześniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązania, a realizowany projekt jest implementacją idei gospodarki cyrkularnej. Paliwo alternatywne produkowane lokalnie, będzie zużyte do wytwarzania ciepła, które również lokalnie będzie zużywane przez mieszkańców Zamościa.

Dlaczego ten blok nie może powstać w innym miejscu?

Dokonaliśmy szczegółowej analizy potencjalnych miejsc realizacji naszej inwestycji. Wybór tej konkretnej lokalizacji jest najbardziej optymalny z punktu widzenia bezpieczeństwa, dostępnej infrastruktury i braku uciążliwości dla lokalnej społeczności. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącej już od wielu lat ciepłowni Veolia Wschód Sp. z o.o. w Zamościu, której rozbudowa przewidziana był w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym już w 2007 roku. Lokalizacja znajduje się w części przemysłowej miasta Zamościa z dala od zabudowań mieszkalnych. Jednocześnie istniejąca infrastruktura drogowa oraz ciepłownicza, eliminuje konieczność prowadzenia prac budowlanych poza terenem ciepłowni, zmniejszając tym samym uciążliwość dla mieszkańców Zamościa.

Korzyści projektu

Jakie korzyści przyniesie ta inwestycja dla mieszkańców gminy i miasta Zamość (zatrudnienie, podatki, inne)?

Veolia przy wszystkich swoich projektach kieruje się dobrem lokalnej społeczności dlatego podstawowym celem inwestycji jest zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla poprzez zastąpienie tego surowca w procesie wytwarzania ciepła, paliwem alternatywnym. Celem projektu jest również obniżenie kosztów zagospodarowania paliwa alternatywnego produkowanego przez miejską spółkę PGK w Zamościu, co przyczyni się do zmniejszenia opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów.

Czy gmina zyska dodatkowe środki na inwestycje (szkoły, OSIR-y, poprawę bezpieczeństwa etc.)?

Zakłada się, że planowana inwestycja będzie elementem klastra energetycznego realizowanego przez miasto Zamość, co może przyczynić się do otrzymania dodatkowych funduszy z programów europejskich.

Czy będzie to źródło cieplne dla całej aglomeracji – jeśli nie, to jak wielu mieszkańców odczuje nowe zasoby wytwórcze?

Będzie to źródło działające w podstawie systemu ciepłowniczego miasta Zamość, produkujące ciepło praktycznie przez cały rok. Wzrost zużycia ciepła w okresie zimowym będzie pokrywany przez istniejące kotły spalające węgiel.

Potencjalne uciążliwości związane z projektem

Czy funkcjonowanie ciepłowni będzie się wiązało z uciążliwościami i emisjami niematerialnymi (uciążliwości zapachowe, estetyczne etc.)?

Veolia dołoży wszelkich starań, żeby potencjalne uciążliwości nie występowały lub w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na najbliższe otoczenie. Wszelkie uciążliwości będą niwelowane poprzez odpowiednie zaprojektowanie i eksploatowanie instalacji. Możliwe do wystąpienia emisje zapachów będą likwidowane poprzez zastosowane podciśnienia w hali rozładunkowej paliwa alternatywnego.

W jakim sąsiedztwie zlokalizowana będzie ciepłownia? Jak wpłynie na okoliczny krajobraz?

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącej ciepłowni Veoli Wschód przy ul. Hrubieszowskiej w przemysłowej dzielnicy oddalonej od centrum miasta oraz zabudowań mieszkalnych. Z uwagi na zakładaną przemysłową architekturę budynków, inwestycja nie będzie miała znacznego wpływu na krajobraz miasta. W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się tory kolejowe, łąki i pola.

Jakie są ryzyka dla społeczności lokalnej związane z funkcjonowaniem ciepłowni?

Veolia bardzo dokładnie przeanalizowała możliwość wystąpienia potencjalnych ryzyk dla lokalnej społeczności. Dzięki temu wiemy, że przy zastosowaniu najlepszych z dostępnych technologii zarówno w procesie spalania jak i oczyszczania spalin realizacja inwestycji, zminimalizujemy wszelkie ryzyka dla społeczności lokalnej. Nie bez znaczenie jest też fakt doświadczeń grupy Veolia z eksploatacji 60 podobnych technologicznie instalacji, co minimalizuje ryzyka możliwe do powstania w fazie eksploatacyjnej projektu. 

Budowa ciepłowni będzie uciążliwa dla mieszkańców okolicznych miejscowości lub Zamościa? (wzmożony ruch, ciężki transport, hałas etc.)

Nie przewiduje się zwiększenia uciążliwości związanej ze wzmożonym transportem. Przeprowadzone analizy wskazują, że średnio 3-5 samochodów ciężarowych na dobę będzie dostarczać paliwo alternatywne do ciepłowni. Zatem biorąc pod uwagę fakt, iż ciepłownia zlokalizowana będzie poza miastem w dzielnicy przemysłowej, uciążliwość dla mieszkańców Zamościa i lokalnych sąsiadujących miejscowości będzie znikoma lub nie wystąpi w ogóle.

Budowa ciepłowni i przygotowanie inwestycji

Ile będzie trwała budowa ciepłowni i przygotowanie do niej?

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przewiduje się 12 miesięcy na projektowania oraz 18 miesięcy na rozbudowę instalacji. Planowane uruchomienie instalacji nastąpi w 2021 roku.

Jakie będą kluczowe etapy / kamienie milowe tego procesu?

Kluczowe etapy procesu rozbudowy ciepłowni w Zamościu to:

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  2. Pozwolenie na budowę
  3. Budowa
  4. Pozwolenie na użytkowanie
  5. Pozwolenie zintegrowane
  6. Eksploatacja