Nowoczesne ciepło
w zamościu

Nowa inwestycja w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego

ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W ZAMOŚCIU W OPARCIU O GOSPODARKĘ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Optymalne rozwiązania w dziedzinie wytwarzania ciepła

Innowacyjność

Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie dostarczania ciepła dla Zamościa w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego

Ekologia

Dbałość o środowisko naturalne przez ograniczenie ilości spalanego węgla i zagospodarowanie odpadów komunalnych

bezpieczeństwo

Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa

POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Przedkładamy na Państwa ręce Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Rozbudowa Ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego”. Raport po złożeniu do Urzędu Miasta Zamość, został udostępniony dla Państwa na dedykowanej stronie internetowej projektu www.obiegprzyszłosci.pl. Zatem każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Zamość będzie się mógł zapoznać z niniejszym Raportem. Liczymy na Państwa zainteresowanie i zadawanie pytań związanych z projektem rozbudowy Ciepłowni w Zamościu. Chętnie odpowiemy na Państwa wątpliwości oraz pytania podczas otwartych spotkań z mieszkańcami.

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Uzgodnienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

WYDARZENIA

Wydarzenia

Mieszkańcy Zamościa o inwestycji

Wydarzenia

Debata w zamosc.tv na temat gospodarki odpadami

Wydarzenia

IV edycja Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”

Wydarzenia

Dyżury informacyjne dla mieszkańców

Wydarzenia

Veolia powołuje Radę Społeczną projektu rozbudowy ciepłowni

Wydarzenia

Będzie dofinansowanie dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów

Wydarzenia

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej zostało wznowione

Wydarzenia

Konferencja prasowa na temat Raportu oddziaływania na środowisko

Wydarzenia

Veolia chce budować małe ciepłownie. To pomysł na odpady resztkowe?

odnawiamy zasoby świata

veolia_logo.png

Światowy lider w dziedzinie wytwarzania ciepła

0
INSTALACJE EKSPLOATUJE VEOLIA NA CAŁYM ŚWIECIE
0
MLN T ODPADÓW PRZETWARZA W SWOICH INSTALACJACH
0
MLN MWh ENERGII VEOLIA WYTWORZYŁA W 2017

Veolia w Polsce

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 300 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 86 miastach, w 43 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

energy_icon

Energia

water_icon

Woda

waste_icon

Odpady

Gdzie zlokalizowane są instalacje do termicznego przetwarzania odpadów?

Na terenie 23 krajów Europy zlokalizowanych jest blisko 500 instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. W Polsce funkcjonuje obecnie 8 tego typu instalacji. Wszystkie znajdują się w pobliżu dużych miast.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Obieg Przyszłości to innowacyjny projekt infrastrukturalny w Zamościu polegający na rozbudowie istniejącej ciepłowni w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego. Inwestycja planowana i realizowana jest przez Veolia Wschód.

5,5 MWth

Nowy blok o mocy 5,5 MWth będzie wytwarzał ciepło z wykorzystaniem paliwa alternatywnego RDF (Refuse Derived Fuel).

3,5 tys. m2

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie istniejącego zakładu Veolia Wschód, a obszar inwestycji obejmie 3500 m2.

1000 st. C

Maksymalna temperatura spalania właściwa dla paliwa RDF wyniesie 1000 st. C

Czym jest RDF (Refuse Derived Fuel)?

RDF- paliwo alternatywne – frakcja resztkowa z przetwarzania/recyklingu odpadów komunalnych, które nie mogą zostać już dalej poddane odzyskowi surowcowemu, a odzysk poprzez spalanie stanowi jedyną alternatywę z uwagi na ustawowy zakaz składowania odpadów mających powyżej 6 MJ/kg.

CEL PROJEKTU

Planowana inwestycja podyktowana jest przede wszystkim zaspokojeniem zapotrzebowania na moc cieplną w Zamościu oraz zwiększeniem komfortu życia mieszkańców. Wybrana technologia pozwala wykorzystać efekt synergii, umożliwiając wykorzystanie paliwa produkowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Zamościu.

Lokalizacja inwestycji:

Dlaczego realizacja projektu jest ważna dla Zamościa?

Zaspokojenie zapotrzebowania na moc cieplną

Zwiększenie komfortu życia mieszkańców

Uzyskanie efektu synergii przy zagospodarowaniu odpadów

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Jakie doświadczenie ma VEOLIA w zakresie instalacji do termicznego przetwarzania odpadów?

Grupa Veolia z powodzeniem eksploatuje ponad 60 podobnych technologicznie instalacji na całym świecie. Doświadczenia światowe pokazują, że jest to najlepszy i najbezpieczniejszy wybór w tego typu projektach.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA

Ciepłownia o mocy 5,5 MWth opalana paliwem alternatywnym, będzie korzystała z technologii rusztowej bądź fluidalnej, półsuchego systemu oczyszczania spalin oraz systemu redukcji tlenków azotu SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction). Będzie to 1 w Polsce ciepłownia opalana jedynie paliwem alternatywnym RDF.

BAT (Best Available Technology)

Obieg Przyszłości to projekt innowacyjny, w ramach którego planuje się zastosować technologię wchodzącą na polski rynek. Planowany blok będzie bowiem opalany paliwem alternatywnym oraz będzie spełniał wszystkie najwyższe standardy BAT (Best Available Techniques) przyjęte przez Unię Europejską w celu ograniczenia emisji gazów do atmosfery.

Czy termiczne przekształcanie odpadów jest standardem w krajch rozwiniętych?

Termiczne przekształcanie odpadów jest standardem w krajach słynących z rygorystycznego podejścia do ekologii i recyclingu. Liderami w zakresie rozwiniętej infreastruktury do termicznego przetwarzania odpadów są m.in. Finlandia, Szwecja, Holandia, Estonia.

KORZYŚCI PROJEKTU

Obieg Przyszłości to także wiele korzyści dla mieszkańców Zamościa – sąsiadów ciepłowni. Planowana inwestycja będzie wytwarzać ciepło na podstawie proekologicznej technologii. Rozbudowa instalacji w oparciu o technologię wykorzystującą paliwo alternatywne przyczyni się do zmniejszenia ilości zużywanego dotychczas węgla. Do tego, wykorzystana technologia zredukuje ogólny poziom emisji i wpłynie na zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla.

Ochrona środowiska

Zmniejszenie ilości CO

Zmniejszenie zależności cen

produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla

Obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów

ponoszonych przez mieszkańców Zamościa

Wpisanie się planowanej inwestycji w plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Zamość

poprzez redukcję ilości spalanego węgla

Czy instalacja termicznego przetwarzania odpadów jest bezpieczna dla środowiska?

Instalacje termicznego przekształcania odpadów są bezpieczne dla środowiska naturalnego i o wiele bardziej ekologiczne od instalacji opalanych węglem. Dowodem na to może budowa takich instalacji w centrach miast. 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Rozbudowa ciepłowni będzie się wiązała z licznymi pracami. Jej wpływ na otoczenie i sąsiadów będzie znikomy. Zakłada się, że po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia, potrzebne będzie 12 miesięcy na prace projektowe oraz 18 miesięcy na rozbudowę istniejącej instalacji. Planowane uruchomienie przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

gospodarka obiegu zamkniętego

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko dbałość o możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także sposób eksploatacji, zapewniający ich regenerację. Oparta na tej filozofii inwestycja zapewni wieloletnie korzyści dla mieszkańców Zamościa.

gospodarka cyrkularna

Gospodarka cyrkuralna

Obieg Przyszłości to projekt oparty na najlepszych globalnych standardach. Zgodnie ze swoją filozofią, Grupa Veolia wraz z partnerami tworzy i wdraża rozwiązania, których celem jest poprawa dostępu do zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony i odnowy. Pozwala to nie tylko optymalnie wykorzystywać wodę, surowce naturalne, ale także sprzyja efektywniejszemu korzystaniu z zasobów energetycznych.

FAQ
Najczęściej zadawane pytania

Technologia

Z jakiej dostępnej technologii będzie korzystał wykonawca przy budowie ciepłowni?

W celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa, Veolia będzie korzystała z najlepszej dostępnej technologii BAT (Best Available Techniques). Firma zapewni więc jakość wyższą niż wymaga tego prawo. Ciepłownia opalana paliwem alternatywnym (będącym frakcją pochodzącą z przetwarzania odpadów komunalnych), będzie korzystała z technologii rusztowej lub fluidalnej, półsuchego systemu oczyszczania spalin oraz systemu redukcji tlenków azotu SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction).

Czy planowana technologia jest nowoczesna pod względem rozwiązań proekologicznych?

Zostaną zastosowane najlepsze dostępne technologie zarówno w zakresie spalania jak i oczyszczania spalin, tzw. BAT (Best Available Techniques). Są to sprawdzone rozwiązania projektowe, spełniające a często przewyższające nawet najbardziej restrykcyjne regulacje prawne obowiązujące w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej.

Czy w Polsce znajdują się ciepłownie bazujące na tej samej technologii, która zostanie wykorzystana przy tej inwestycji?

Obecnie wiele miast przygotowuje analogiczne projekty budowy podobnych instalacji z wykorzystaniem technologii rusztowej lub fluidalnej. Doświadczenia światowe pokazują, że są to najbardziej sprawdzone rozwiązania w tego typu projektach. 

Dlaczego zdecydowano się na wybór tej technologii?

Veolia korzysta zawsze z najlepszych i niezawodnych rozwiązań. Technologie rusztowa i fludalna są sprawdzonymi pod względem środowiskowym oraz bezawaryjnymi technologiami spalania paliwa alternatywnego.

Jaki będzie wpływ ciepłowni na środowisko naturalne?

Veolia dba o środowisko naturalne dlatego dołożyła wszelkich starań, żeby powstająca ciepłownia spełniała wszelkie normy środowiskowe w tym BAT.  Ponadto, zastosowana technologia pozwoli na znaczącą redukcję wykorzystania węgla, celem wytwarzania ciepła dla miasta Zamość.

Cel inwestycji

Kto był pomysłodawcą projektu?

Pomysłodawcą rozbudowy ciepłowni jest Veolia, która zarządza obecnie ciepłownią w Zamościu. Mając na uwadze perspektywiczne zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla oraz redukcję ilości spalanego węgla i związanych z tym emisji do atmosfery, jak również wykorzystanie lokalnie wytwarzanego paliwa alternatywnego, podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu.

Co przyniesie temu obszarowi ta inwestycja?

Intencją Veoli jest dostarczanie ciepła dla Zamościa przy poszanowaniu środowiska i portfeli naszych klientów. Planowana inwestycja świetnie wpisuje się w plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Zamość poprzez redukcje ilości spalanego węgla. Nowa inwestycja pozwoli zmniejszyć zależność cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla i pozwoli uniknąć wysokich kosztów zagospodarowania paliwa alternatywnego produkowanego przez spółkę miejską PGK w Zamościu.

Skąd wzięła się idea zaprojektowania i budowy tego bloku akurat teraz?

Veolia zawsze dostarcza swoim klientom najnowocześniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązania, a realizowany projekt jest implementacją idei gospodarki cyrkularnej. Paliwo alternatywne produkowane lokalnie, będzie zużyte do wytwarzania ciepła, które również lokalnie będzie zużywane przez mieszkańców Zamościa.

Dlaczego ten blok nie może powstać w innym miejscu?

Dokonaliśmy szczegółowej analizy potencjalnych miejsc realizacji naszej inwestycji. Wybór tej konkretnej lokalizacji jest najbardziej optymalny z punktu widzenia bezpieczeństwa, dostępnej infrastruktury i braku uciążliwości dla lokalnej społeczności. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącej już od wielu lat ciepłowni Veolia Wschód Sp. z o.o. w Zamościu, której rozbudowa przewidziana był w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym już w 2007 roku. Lokalizacja znajduje się w części przemysłowej miasta Zamościa z dala od zabudowań mieszkalnych. Jednocześnie istniejąca infrastruktura drogowa oraz ciepłownicza, eliminuje konieczność prowadzenia prac budowlanych poza terenem ciepłowni, zmniejszając tym samym uciążliwość dla mieszkańców Zamościa.

Korzyści projektu

Jakie korzyści przyniesie ta inwestycja dla mieszkańców gminy i miasta Zamość (zatrudnienie, podatki, inne)?

Veolia przy wszystkich swoich projektach kieruje się dobrem lokalnej społeczności dlatego podstawowym celem inwestycji jest zmniejszenie zależności cen produkowanego ciepła od zmieniających się warunków na rynku węgla poprzez zastąpienie tego surowca w procesie wytwarzania ciepła, paliwem alternatywnym. Celem projektu jest również obniżenie kosztów zagospodarowania paliwa alternatywnego produkowanego przez miejską spółkę PGK w Zamościu, co przyczyni się do zmniejszenia opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów.

Czy gmina zyska dodatkowe środki na inwestycje (szkoły, OSIR-y, poprawę bezpieczeństwa etc.)?

Zakłada się, że planowana inwestycja będzie elementem klastra energetycznego realizowanego przez miasto Zamość, co może przyczynić się do otrzymania dodatkowych funduszy z programów europejskich.

Czy będzie to źródło cieplne dla całej aglomeracji – jeśli nie, to jak wielu mieszkańców odczuje nowe zasoby wytwórcze?

Będzie to źródło działające w podstawie systemu ciepłowniczego miasta Zamość, produkujące ciepło praktycznie przez cały rok. Wzrost zużycia ciepła w okresie zimowym będzie pokrywany przez istniejące kotły spalające węgiel.

Potencjalne uciążliwości związane z projektem

Czy funkcjonowanie ciepłowni będzie się wiązało z uciążliwościami i emisjami niematerialnymi (uciążliwości zapachowe, estetyczne etc.)?

Veolia dołoży wszelkich starań, żeby potencjalne uciążliwości nie występowały lub w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na najbliższe otoczenie. Wszelkie uciążliwości będą niwelowane poprzez odpowiednie zaprojektowanie i eksploatowanie instalacji. Możliwe do wystąpienia emisje zapachów będą likwidowane poprzez zastosowane podciśnienia w hali rozładunkowej paliwa alternatywnego.

W jakim sąsiedztwie zlokalizowana będzie ciepłownia? Jak wpłynie na okoliczny krajobraz?

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącej ciepłowni Veoli Wschód przy ul. Hrubieszowskiej w przemysłowej dzielnicy oddalonej od centrum miasta oraz zabudowań mieszkalnych. Z uwagi na zakładaną przemysłową architekturę budynków, inwestycja nie będzie miała znacznego wpływu na krajobraz miasta. W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się tory kolejowe, łąki i pola.

Jakie są ryzyka dla społeczności lokalnej związane z funkcjonowaniem ciepłowni?

Veolia bardzo dokładnie przeanalizowała możliwość wystąpienia potencjalnych ryzyk dla lokalnej społeczności. Dzięki temu wiemy, że przy zastosowaniu najlepszych z dostępnych technologii zarówno w procesie spalania jak i oczyszczania spalin realizacja inwestycji, zminimalizujemy wszelkie ryzyka dla społeczności lokalnej. Nie bez znaczenie jest też fakt doświadczeń grupy Veolia z eksploatacji 60 podobnych technologicznie instalacji, co minimalizuje ryzyka możliwe do powstania w fazie eksploatacyjnej projektu. 

Budowa ciepłowni będzie uciążliwa dla mieszkańców okolicznych miejscowości lub Zamościa? (wzmożony ruch, ciężki transport, hałas etc.)

Nie przewiduje się zwiększenia uciążliwości związanej ze wzmożonym transportem. Przeprowadzone analizy wskazują, że średnio 3-5 samochodów ciężarowych na dobę będzie dostarczać paliwo alternatywne do ciepłowni. Zatem biorąc pod uwagę fakt, iż ciepłownia zlokalizowana będzie poza miastem w dzielnicy przemysłowej, uciążliwość dla mieszkańców Zamościa i lokalnych sąsiadujących miejscowości będzie znikoma lub nie wystąpi w ogóle.

Budowa ciepłowni i przygotowanie inwestycji

Ile będzie trwała budowa ciepłowni i przygotowanie do niej?

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przewiduje się 12 miesięcy na projektowania oraz 18 miesięcy na rozbudowę instalacji. Planowane uruchomienie instalacji nastąpi w 2021 roku.

Jakie będą kluczowe etapy / kamienie milowe tego procesu?

Kluczowe etapy procesu rozbudowy ciepłowni w Zamościu to:

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  2. Pozwolenie na budowę
  3. Budowa
  4. Pozwolenie na użytkowanie
  5. Pozwolenie zintegrowane
  6. Eksploatacja