ARGUMENT NR 2:

Spalanie odpadów jest najdroższą metodą ich niszczenia

MIT

PRAWDA

Zarówno koszty inwestycyjne, jak i koszty operacyjne funkcjonowania spalarni są w porównaniu z innymi metodami utylizacji odpadów niezwykle wysokie. Co więcej przewiduje się, że koszty te będą w przyszłości rosnąć. Jest to powodowane coraz bardziej zaostrzanymi przepisami i normami dotyczącymi kontroli i redukcji emisji substancji szkodliwych oraz wzrostu opłat za bezpieczne składowanie toksycznych pozostałości z procesu spalania odpadów.

Ceny za zagospodarowanie odpadów w Instalacjach Termicznego Przekształcania odpadów są obecnie najtańszą formą przetwarzania odpadów w Polsce. Instalacje spełniają surowe normy środowiskowe.

Dla przykładu cena za zagospodarowanie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów np. w Dębowcu to 490 złotych netto podczas gdy cena w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Białymstoku to 230 złotych netto. Cena ta pozostaje niezmieniona od otwarcia trj instalacji tj od początku 2016 roku.  

Mieszkańcy, których odpady przetwarza się w Instalacjach Termicznego Przekształcania Odpadów płacą za przyjęcie odpadów najniższe ceny w Polsce. W województwach, gdzie brak jest takich instalacji, mieszkańcy płacą najwyższe ceny za zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych. Tak jest np. w województwie lubelskim. Tylko na tym przykładzie widać, że ten „argument” Pana Głuszyńskiego jest całkowicie nieprawdziwy.

MIT

PRAWDA

W oparciu o dostępne informacje dotyczące projektów budowy wysypisk, kompostowni lub spalarni, koszty tych inwestycji w Polsce wynoszą dla obiektów utylizujących rocznie 100 tysięcy ton odpadów odpowiednio:

(a) Wysypisko: 200 mld zł powierzchnia 40 ha; czas eksploatacji 20 lat; wysokość hałdy 10 m; współczynnik zagęszczenia odpadów 2,5;

(b) Kompostownia: 208 mld zł kompostownia typu DANO;

(c) Spalarnia: 1.135 mld zł spalarnia wyposażona dwustopniowy system oczyszczania gazów spalinowych; współczynnik działania spalarni 85%.

Z uwagi na brak funkcjonującej w Polsce spalarni odpadów komunalnych, nie jest możliwe przedstawienie realnych kosztów operacyjnych dla tego typu zakładów. Natomiast wg analiz wykonanych dla projektu budowy spalarni odpadów komunalnych w Gdyni (Von Roll; BS Miljoteknik A/S) oszacowano, iż roczne opłaty za wywóz śmieci na jednego mieszkańca będą wynosiły:

(a) 90 tys. zł przy korzystaniu wyłącznie z wysypiska;

(b) 350 tys. zł w przypadku wprowadzenia segregacji i recyklizacji odpadów;

(c) 1 mln zł po wybudowaniu spalarni.

Wysokie koszty charakteryzują także spalarnie specjalnego przeznaczenia – do niszczenia odpadów niebezpiecznych. I tak, w całościowo opracowanym projekcie utylizacji odpadów niebezpiecznych w zakładach Organika Zachem w Bydgoszczy przewidywano, iż koszt budowy spalarni niszczącej 25 tys. ton odpadów rocznie wyniesie 117 mln USD, a utylizacja 1 tony odpadów około 20 mln zł. Z kolei w propozycjach budowy podobnej spalarni na terenie województwa bielskiego wymieniano sumę 50 mln zł, jako koszt spalenia 1 tony odpadów niebezpiecznych, co jest już kwotą bliską światowej.

Miasta, które postawiły na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów zagwarantowały swoim mieszkańcom stabilizację cen na kilka najbliższych lat. Prognozy Pana Głuszyńskiego sprzed ponad 25 lat okazały się nieprawdziwe.