ARGUMENT NR 3:

Rzeczywistość: odpady o niskiej wartości kalorycznej i dużej zawartości substancji trudno- lub niepalnych

MIT

PRAWDA

Aby odpady nadawały się do spalenia muszą posiadać wysoką wartość kaloryczną. Z reguły przyjmuje się, że graniczną wartością jest 1200-1400 kcal/kg. W praktyce, większość zachodnich spalarni jest projektowana na spalanie śmieci o wartości kalorycznej od 2000 kcal/kg, szczególnie te, które mają wytwarzać energię. Spalarnia polskich śmieci o kaloryczności ok. 1300 kcal/kg, wyposażona w energochłonne systemy do ograniczania emisji zanieczyszczeń, będzie miała zapewne ujemny bilans energetyczny.

Obecnie odpady komunalne zmieszane wytworzone w Polsce posiadają wartość kaloryczną na poziomie 8,5 MJ/kg i na taką właśnie wartość kaloryczną odpadów były projektowane i budowane Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Polsce. Potwierdza to, że odpady wytworzone przez mieszkańców Polski nie różnią się zbytnio od odpadów wytworzonych przez mieszkańców Europy Zachodniej. Działające w Polsce Instalacje wytwarzają energię elektryczną i ciepło i posiadają dodatni bilans energetyczny. Przeczy to kolejny raz tezom przygotowanym przez Pana Pawła Głuszyńskiego.

Planowany w Zamościu blok na RDF będzie przekształcać termicznie odpady resztkowe o jeszcze wyższej wartości kalorycznej – 12 MJ/kg i będzie mieć również dodatni bilans energetyczny. Głównym zadaniem bloku będzie produkcja ciepła.

MIT

PRAWDA

Z uwagi na wysoką wartość kaloryczną, zasadniczą część odpadów nadających się do spalenia stanowią tworzywa sztuczne, papier i tektura. Jednak zawartość typowego kosza na śmieci w Polsce nie jest dobrym materiałem dla spalarni. Jak przedstawiono w Tabeli 1, odpady w naszym kraju zawierają znacznie mniej wysokokalorycznej frakcji palnej, w porównaniu z odpadami krajów zachodnich.

Generalnie w odpadach komunalnych w Polsce przeważa frakcja trudno- lub niepalna, czyli odpady organiczne, wielkogabarytowe, gruz. W skutek tego, odpady w ogólnej masie mają znacznie mniejszą wartość kaloryczną – wynosi ona 950 – 1150 kcal/kg (, a ich wilgotność waha się w granicach 45 – 60%. Konieczne jest zatem podnoszenie wartości opałowej odpadów dodatkową substancją, zwykle olejem opałowym, mazutem lub węglem.

Skład (morfologia) odpadów znacząco się zmienił od początku lat 90tych. Udział procentowy materiałów niepalnych zmalał w ujęciu procentowym. Coraz większą ilość odpadów stanowią odpady wysoko kaloryczne >6 MJ/kg dla których dodatkowo wprowadzono zakaz składowania.

Wydzielona frakcja resztkowa wysokokaloryczna (10-16 MJ/kg) powstająca po procesach sortowania i recyklingu musi być przekształcona termicznie w cementowniach lub dedykowanych Instalacjach do termicznego przekształcania odpadów

Nie jest konieczne wbrew twierdzeniom Pana Głuszyńskiego podnoszenie wartości opałowej odpadów dodatkową substancją taką jak olej opałowy, mazut lub węgiel.

MIT

PRAWDA

Reasumując: “Spalanie odpadów komunalnych nie jest odpowiednią technologią w polskich warunkach. Głównymi przeszkodami są: wysoka wilgotność odpadów komunalnych i wysokie koszty operacyjne funkcjonowania spalarni.”

Reasumując: działające instalacje w Polsce przeczą tezom Pana Głuszyńskiego. Instalacje termicznego przekształcania odpadów są odpowiednim sposobem postępowania z odpadami, a zastosowane technologie sprawdzają się w polskich warunkach. Wilgotność odpadów komunalnych nie stanowi problemu w działających instalacjach, także koszty operacyjne funkcjonowania spalarni są niższe niż typowych Zakładów Zagospodarowania Odpadów co zostało pokazane na przykładach cen w obu typach instalacjach.