ARGUMENT NR 4:

Marnowanie zasobów

MIT

PRAWDA

Marnowanie zasobów

Instalacje wykorzystują odpady, z którymi nic się już nie da zrobić, a których dodatkowo nie można składować.

MIT

PRAWDA

Przy sprawnie funkcjonującym systemie recylizacji i kompostowania odpadów komunalnych, można z powodzeniem odzyskać od 40 do 75% surowców wtórnych. (Kilkanaście gmin w USA, w tym najbardziej znany przykład Seattle – miasta o wielkości zbliżonej do Poznania.) Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów trafiających na wysypiska, ze sprzedaży surowców uzyskuje się dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów operacyjnych systemu oraz przyczynia się do oszczędności w produkcji nowych wyrobów.

Seattle posiada bardzo dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Po latach praktyki miasto Seattle doszło do wniosków, że Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów jest niezbędna by domknąć system gospodarki odpadami w mieście. Z uwagi na wzrastającą ilość wytwarzanych odpadów coraz więcej odpadów z Seattle trafia na składowiska odpadów pomimo bardzo dobrze zorganizowanej selektywnej zbiórki. Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych nie są wstanie pokryć kosztów operacyjnych systemu. Obecnie trwają przygotowania do budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w stanie Washington, którego stolicą jest Seattle. Przedstawiciele Miasta Seattle podjęli taką decyzje m.in. po wizycie w Kopenhadze i odwiedzeniu nowo zbudowanej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Jest to także spowodowane planowanym zamknięciem składowiska odpadów w 2028 roku.  Nie ma możliwości rozbudowy składowiska odpadów. Jedynym rozwiązanie narastającego problemu jest budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.

http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji

Założono ponadto wzrost przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do:

  • 55% do 2025 r.,
  • 60% do 2030 r.,
  • 65% do 2035 r.

Oraz obowiązek zmniejszenia do 2035 r. ilości składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

MIT

PRAWDA

Spalarnie niszczą natomiast bezpowrotnie surowce nadające się do powtórnego wykorzystania. Rzekomy argument, iż spalanie odpadów z odzyskiem energii jest także formą ich recylizacji, nie wytrzymuje krytyki. Analizy porównawcze uzysku energii ze spalarni i przy zastosowaniu klasycznych metod recyklizacji odpadów przemawiają niezbicie na korzyść recylizacji. W zależności od typu i składu odpadów, ponowne wprowadzenie do obiegu materiałów odpadowych pozwala na zaoszczędzenie od 3 do 5 krotnie większej ilości energii niż w przypadku ich spalania.

Instalacje termicznego przekształcania odpadów na wysokokaloryczne frakcje resztkowe wykorzystują odpady powstałe po sortowaniu i procesach recyklingu. Instalacje wykorzystują odpady z którymi nic się już nie da zrobić, a których dodatkowo nie można poddać składowaniu. Wiele państw jak Niemcy i Szwecja uważa termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako recykling energetyczny.  Analizy porównawcze z końca lat 80-tych i początku 90-tych rzeczywiście przemawiały na korzyść recyklingu. Należy jednak pamiętać, że opakowania różniły się diametralnie od znanych nam obecnie. Dużo łatwiej było poddać recyklingowi opakowania jednomateriałowe z tworzyw sztucznych, gazety czy szkło. W użyciu było kilka rodzajów opakowań z tworzyw sztucznych. Obecnie opakowania są wielomateriałowe, czasopisma pokryte  są folią oraz farbami. Występuje dziesiątki tworzyw sztucznych. Dlatego należy obecnie włożyć znacznie więcej energii w celu dokładniejszego sortowania odpadów oraz skierowania surowców do różnych procesów przetwarzania. Tylko łatwe w przetworzeniu odpady z selektywnej zbiórki są odzyskiwane np. butelki PET, puszki aluminiowe, kartony, gazety czy szkło. Koszty odzysku opakowań wielomateriałowych są na tyle wysokie, że jedynym sposobem odzysku pozostaje termiczne przekształcanie tych odpadów. 

Przykład Lubljany w Słowenii stawianej przez Pawła Głuszyńskiego za modelowy wzór rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego i zero odpadowego pokazuje, że około 40% odpadów jest przekształconych termicznie przy jednoczesnym poziomie składowania na poziomie 5%. Pokazuje to, że pomimo bardzo dobrze rozwiniętej selektywnej zbiórki odpadów, znaczną ich część stanowi wysoko kaloryczna frakcja resztkowa dokładnie taka sama jak ta, która powstaje w RIPOK-ach w Polsce.

http://www.rcero-ljubljana.eu/publikacije

MIT

PRAWDA

Ponadto efektywność przetwarzania odpadów w energię elektryczną jest, podług standardów dotyczących elektrowni konwencjonalnych, stosunkowo niska – sięga jedynie 15 – 18%.

Sprawność produkcji energii elektrycznej w Instalacjach termicznego przekształcania odpadów pracujących w kondensacji wynosi około 30%. Na początku lat 90-tych sprawność rzeczywiście oscylowała na poziomach podanych przez autora w przypadku instalacji wytwarzających tyko i wyłącznie energie elektryczną. Sprawność produkcji energii elektrycznej i ciepła w instalacjach termicznego przekształcania odpadów działających w układzie kogeneracji wynosi ponad 80%, a dla samego wytwarzania ciepła w ciepłowniach na frakcje kaloryczną wynosi około 90%. Autor tekstu opierał się na informacjach z końca lat 80-tych i nie rozpatrywał sprawności dla ciepłowni wytwarzającej ciepło z odpadów na potrzeby sieci ciepłowniczej.