ARGUMENT NR 6:

Wyniki pomiarów z próbnego spalania nie odzwierciedlają warunków normalnego funkcjonowania spalarni odpadów

MIT

PRAWDA

Wyniki pomiarów z próbnego spalania nie odzwierciedlają warunków normalnego funkcjonowania spalarni odpadów.

Pan Głuszyński kolejny raz myli fakty.

MIT

PRAWDA

Dla każdej spalarni przeprowadza się próbne/testujące spalanie (z ang. trial burn), które ma określić, czy instalacja spełnia wymagane normy. Test ten przeprowadza się w optymalnych warunkach technicznych, na nowej instalacji i przy z góry określonym, znanym składzie odpadów.

Taki wyrywkowy test nie odzwierciedla rzeczywistego funkcjonowania pieca spalarni, bowiem w normalnych warunkach trafiają do niego odpady o składzie zmieniającym się z godziny na godzinę. Do tego należy dodać zużycie wyposażenia spalarni i błędy w obsłudze.

To prawda, że dla każdej tego typu instalacji inwestor sprawdza wykonanie Instalacji przez ykonawcę poprzez tzw. rozruch i ruch próbny instalacji. Ruch próbny trwa od 3 do 6 miesięcy lub dłużej w zależności od warunków umowy dostarczenia takiej instalacji. Inwestor podczas ruchu próbnego sprawdza czy instalacja spełnia parametry gwarantowane. Parametry gwarantowane często zapewniają pracę instalacji poniżej 50 % poziomu wymaganych emisji lub nawet niżej. Skład odpadów nie jest znany podczas rozruchu oraz ruchu próbnego. Prowadzone są oczywiście badania morfologiczne pokazujące skład i wartość kaloryczną odpadów. Tak jak napisał Pan Głuszyński skład odpadów może się zmieniać z godziny na godzinę. Odpady w tzw. bunkrze-zbiorniku buforowym są mieszane by uzyskać jednorodny skład. Sama instalacja jest tak zaprojektowana by pracować w sposób elastyczny przy spełnieniu surowych norm emisji przez cały okres w którym działa. Instalacja przechodzi okresowe remonty tak by jakość procesu była na takim samym poziomie zarówno podczas 1 roku jak i po 25 latach jej działania. Wbrew twierdzeniom autora „10 tez” instalacja musi spełniać wymagane prawem surowe normy europejskie. Odpowiednie służby kontrolujące mają dostęp on-line w trybie ciągłym do chwilowych i dobowych poziomów emisji. W przypadku niespełnienia warunków podanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu Instalacja jest zatrzymywana.

Także każdy z mieszkańców może sprawdzać poziomy emisji w internecie jak np. dla Instalacji w Bydgoszczy (www.pronatura.bydgoszcz.pl)  lub na tablicach informacyjnych znajdujących się przed Instancjami jak np. w Krakowie.