ARGUMENT NR 8:

Łamanie prawa i braki w dokumentacji

MIT

PRAWDA

Tok postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzania projektów budowy spalarni został szczegółowo omówiony w tekście Piotra Rymarowicza “Lokalizacja spalarni w świetle obowiązujących przepisów”. Wobec kontrowersji jakie budzą propozycje budowy spalarni należałoby mieć nadzieję, że te wymagane prawem procedury będą skrupulatnie wypełniane. Niestety praktyka pokazuje, że prawie we wszystkich projektach są one nagminnie łamane. I tak, wskazania lokalizacyjne są wydawane przez nieuprawnione do tego organa (w wyniku błędnej kwalifikacja typu inwestycji); nie dotrzymuje się terminu przedstawienia oceny oddziaływania na środowisko (przed wydaniem wskazań lokalizacyjnych); nie przeprowadza się społecznych konsultacji przed i w trakcie realizacji projektu (OOś, ustawa o kształtowaniu i ochronie środowiska).

Doświadczenie budowy 7 Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Polsce pokazało, że wbrew twierdzeniom autora Pana Pawła Głuszyńskiego wszystkie wymagane prawem procedury zostały skrupulatnie wypełnione. Decyzje lokalizacyjne są wydawane przez organy do tego upoważnione i odpowiednio umocowane.
Uzyskanie Decyzji Środowiskowej dla Instalacji reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Każdy Inwestor zgodnie z ustawą jest zobligowany przygotować Raport Oceny Odziaływania na Środowisko, który następnie jest uzgadniany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wodami Polskimi oraz Sanepidem. Po uzgodnieniu odpowiedny organ przeprowadza konsultacje społeczne.

MIT

PRAWDA

Równie duże zastrzeżenie można mieć do wartości przedstawianych informacji w ocenach oddziaływania na środowisko i założeniach techniczno-ekonomicznych dla poszczególnych projektów spalarni. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • brak analiz ekonomicznych uzasadniających wybór konkretnej metody utylizacji odpadów w danych warunkach lokalnych (analizy wariantowe);

  • brak analiz rzeczywistego składu i ilości wytwarzanych odpadów w danym rejonie objętym proponowanym systemem;

  • nie uwzględnianie potrzeby składowania na wysypisku części odpadów nie spalanych oraz pozostałości po spaleniu;

  • założenia finansowe dotyczące zaciągania i spłat kredytów na budowę spalarni obarczone są dużym ryzykiem, a najczęściej źle skalkulowane.

  • Inwestor przeprowadza analizę ekonomiczną uzasadniającą wybór konkretnej technologii. Ponad to doświadczenie funkcjonujących instalacji pokazuje, że jest to obecnie najtańszy sposób przetwarzania odpadów.

  • Inwestor przeprowadza analizy rzeczywistego składu i ilości wytwarzanych odpadów i dostosowuje do otrzymanych wartości wielkość instalacji.

  • Inwestor nie uwzględnia potrzeby składowania na składowisku odpadów nie spalonych ponieważ takich nie ma. Odpady poprocesowe w postaci żużli paleniskowych, które stanowią około 20% masy odpadów trafiających do instalacji są zgodnie z prawem zagospodarowywane w budownictwie drogowym. Odpady poprocesowe niebezpieczne stanowiące około 3% wagi początkowej odpadów trafiają do odzysku w podziemnych kawernach solnych w Niemczech.

  • Inwestor kalkuluje inwestycje i wlicza w nią niezbędne ryzyka.

MIT

PRAWDA

Powyższe niedociągnięcia można by zrzucić na karb braku doświadczeń krajowych przy projektowaniu spalarni, czy też ograniczonych zasobów finansowych na wykonanie odpowiednich badań. Jednak dla tak kosztownych projektów, w dużej części pokrywanych z kieszeni podatników, konieczne jest pełne i rzetelne przeanalizowanie zasadności i warunków funkcjonowania spalarni. Powtarzające się w dokumentacjach lakoniczne stwierdzenie, że “spalarnie były i są budowane na Zachodzie, a zatem należy je budować w Polsce” nie określa specyfiki lokalnej i nie może zastąpić analiz ekonomicznych.

Doświadczenie funkcjonujących instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce pokazuje, że jest to najtańsza forma przetwarzania odpadów, która dodatkowo wytwarza ciepło oraz energie elektryczną. Rzeczywistość pokazała, że w miejscach gdzie przekształca się odpady termicznie mieszańcy płacą niższe opłaty za odpady.