Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Polsce i w Europie

W Polsce w latach 2011-2018 powstał szereg instalacji termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ. Instalacje powstały w następujących miastach:

 • Konin – 94 000 ton/rok
 • Rzeszów – 100 000 ton/rok
 • Białystok – 120 000 ton/rok
 • Szczecin – 150 000 ton/rok
 • Bydgoszcz – 180 000 ton/rok
 • Poznań – 210 000 ton/rok
 • Kraków – 220 000 ton/rok

Obecnie w fazie projektowania znajduje się Instalacja w Gdańsku o planowanej przepustowości 160 000 ton/rok frakcji resztkowej z przetwarzania odpadów komunalnych, czyli tej samej dla której projektowana jest instalacji w Zamościu.

Kolejne dwie instalacje w Warszawie (305 000 ton/rok) oraz w Olsztynie (100 000 ton/rok) znajdują się w postępowaniu przetargowym. Instalacja w Olsztynie również przewidziana jest do przekształcania termicznego frakcji resztkowej z przetwarzania odpadów komunalnych, czyli tej samej dla której projektowana jest instalacji w Zamościu.

Rysunek 1. Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Polsce (źródło: opracowanie własne)

Na terenie Europy znajduje się około 500 instalacji termicznego przekształcania odpadów. Kraje wysokorozwinięte, dbające o środowisko oraz posiadające wysoką tożsamość ekologiczna przekształcają termicznie dużą cześć swoich odpadów. Dla przykładu, na podstawie danych Eurostatu w roku 2016 roku, liderami termicznego przekształcania odpadów były następujące kraje termicznie przekształcające następujące poziomy odpadów komunalnych:

 • Finlandia – 55%,
 • Norwegia – 54%,
 • Estonie – 53%,
 • Dania – 51%,
 • Szwecja – 50%,
 • Szwajcaria – 48%,
 • Holandia – 46%,
 • Belgia 45%.

Lokalizacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w centrach miast

Wiele instalacji znajduje się w dużej bliskości do skupisk ludzkich. Niektóre Instalacje są dosłownie usytuowane obok domów mieszkalnych. Jest tak miedzy innymi w Monaco, Monachium, Wiedniu, Libercu czy Kolonii.

Zdjęcie nr 1. Instalacja w Libercu (Czechy) (www.tmz.mvv.cz/en/) (źródło: www.maps.google.com)
Zdjęcie nr 2. Instalacja w Libercu (Czechy) (www.tmz.mvv.cz/en) (źródło: www.oenergetice.cz)
Zdjęcie nr 3. Instalacja w Monte Carlo (Monaco) (www.sma.mc) (źródło: www.maps.google.com)
Zdjęcie nr 4. Instalacja w Monte Carlo (Monaco) (www.sma.mc) (źródło: www.cewep.com)
Zdjęcie nr 5. Instalacja w Wiedniu (Austria) (www.wienenergie.at) (źródło: www.maps.google.com)
Zdjęcie nr 6. Instalacja w Wiedniu (Austria) (www.wienenergie.at) (źródło: www.wienenergie.at)
Zdjęcie nr 7. Instalacja w Monachium (Niemcy) (www.awm-muenchen.de) (www.maps.google.com)
Zdjęcie nr 8. Instalacja w Monachium (Niemcy) (www.awm-muenchen.de) (www.juergen-reichmann.de)
Zdjęcie nr 9. Instalacja w Kolonii (Niemcy) (www.mvkiel.de) (www.maps.google.com)
Zdjęcie nr 10. Instalacja w Kolonii (Niemcy) (www.mvkiel.de) (źródło: www.mvkiel.de)

Sprawdzone technologie:

Planowana inwestycja rozbudowy ciepłowni w Zamościu zakłada wykorzystanie jednej z trzech sprawdzonych technologii:

 • spalania na ruszcie,
 • spalania w piecu rusztowym oscylacyjnym,
 • spalanie w złożu fluidalnym.

Ostateczna decyzja co do wyboru jednej z powyższych technologii, zostanie podjęta na etapie przygotowywania pozwolenia na budowę oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W Europie istnieje szereg instalacji o porównywalnej przepustowości odpadów w stosunku do planowanej w Zamościu. Dla przykładu instalacja w technologii rusztowej zlokalizowana w Lerwick w Wielkiej Brytanii posiada moc cieplną 6,3 MWt i przetwarza 22 000 ton/rok z odbiorem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, jak planowana w Zamościu.

Zdjęcie nr 11. Instalacja w Lerwick (Wielka Brytania) (www.sheap-ltd.co.uk) (źródło: www.shetnews.co.uk)
Zdjęcie nr 12. Instalacja w Lerwick (Wielka Brytania) (www.sheap-ltd.co.uk) (źródło: www.geograph.org.uk)

Kolejną z podobnych do planowanej w Zamościu instalacji termicznego przekształcania odpadów w technologii rusztu oscylacyjnego jest instalacja zlokalizowana w Saint Barthelemy (Francja) o przepustowości 19 000 ton/rok. Ciepło wytwarzane w instalacji jest wykorzystywane w procesie odsalania wody morskiej.

Zdjęcie 13. Instalacja w Saint Barthelemy (Francja) (www.comstbarth.fr) (źródło: www.dalkiawastenergy.com)
Zdjęcie 14. Instalacja w Saint Barthelemy (Francja) (www.comstbarth.fr) (źródło: www.dalkiawastenergy.com)

Także technologia oparta o złoże fluidalne posiada szereg referencyjnych obiektów, jednym z nich jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Arnoldstein w Austrii o przepustowości 30 000 ton/rok oraz mocy cieplnej 6 MWt.

Zdjęcie 15. Instalacja w Arnoldstein(Austria)(www.abrg.at) (źródło: www.abrg.at)
Zdjęcie nr 16. Instalacja w Arnoldstein (Austria) (www.abrg.at) (źródło: www.abrg.at)

Doświadczenie Veolii w małych instalacjach termicznego przekształcania odpadów

Grupa Veolia posiada oraz eksploatuje szereg instalacji o podobnej wielkości jak w Zamościu. Wszystkie niżej wymienione i eksploatowane przez Veolia instalacje funkcjonują w oparciu o te same przepisy środowiskowe oraz muszą dotrzymać takich samych poziomów emisji co planowana Instalacja w Zamościu.

 • Sens (24 000 ton/rok);
 • Bayet (40 000 ton/rok);
 • Rochefort (2×15 500 ton/rok);
 • Sete (38 500 ton/rok);
 • Marignier (41 900 ton/rok);
 • Fourchamb (48 000 ton/rok);
 • Poitiers (2×24 000 ton/rok).

Przykładowo, instalacja w Sens we Francji porównywalna wielkością do planowanej ciepłowni w Zamościu oraz znajduje się w znacznie bliższej odległości od zabudowań niż lokalizacja ciepłowni w Zamościu.

Zdjęcie nr 17. Odległość Instalacji w Sens (Francja) od najbliższych zabudowań odraz od zabytkowego centrum miasta (www.veolia.com) (źródło: www.maps.google.com)
Zdjęcie nr 18. Instalacja w Sens (Francja) (www.veolia.com) (źródło: www.maps.google.com)