ARGUMENT NR 9:

Brak ogólnokrajowej strategii postępowania z odpadami

MIT

PRAWDA

Poza brakiem w Polsce przepisów regulujących zasady funkcjonowania spalarni, nie ma także dostosowanej do współczesnych warunków i potrzeb krajowej strategii postępowania z odpadami i wynikającej z niej ustawy o odpadach. Jednocześnie, podobnie jak w krajach zachodnich, konieczne jest wprowadzenie zachęt ekonomicznych dla ograniczania powstawania odpadów u źródła i powtórnego ich zagospodarowania, nie wspominając już o sprawnym systemie informacji – bankach danych o wytwarzanych odpadach i technologiach ich minimalizacji lub proekologicznego zagospodarowania. Wprowadzenie nowoczesnego systemu prawnego i informacyjnego oraz stosowanie bodźców ekonomicznych jest niezwykle istotne ze względu na określenie hierarchii celów i wykorzystywanych metod utylizacji odpadów. Szczególnie dotyczy to spalarni, wziąwszy pod uwagę przytaczane tu argumenty, a przede wszystkim wysokie koszty inwestycyjne i operacyjne i brak doświadczeń krajowych z funkcjonowaniem tego typu instalacji.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2016-2022 wyznacza kierunki gospodarki odpadami oraz wyznacza hierarchię postępowania z odpadami. Instalacje termiczne mają w niej swoje miejsce. Termiczne przekształcanie jest umiejscowione w hierarchii postepowania z odpadami zaraz po recyklingu, a przed składowaniem odpadów. Koszty inwestycyjne i operacyjne wbrew twierdzeniom autora opracowania nie wpłynęły na wysoką opłatę za przetworzenie 1 tony odpadów w Instalacji. Wprost przeciwnie jest to najniższa opłata za przetworzenie 1 tony odpadów w Polsce i wynosi od 200 do 300 złotych za tonę. Podczas gdy np. RIPOK w Dębowcu obsługujący Zamość pobiera blisko 500 złotych za tonę.
Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza